Cele Fundacji Zdrowy Brzuch

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, w tym kobiet, dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, seniorów, osób zagrożonych marginalizacją, wykluczeniem lub ubóstwem i innych osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich rodzin, w szczególności rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

 1. Głównym celem działania Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia w ujęciu holistycznym ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego i chorób w jego obszarze, w tym:
  1) wspieranie działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  2) wspieranie ogólnej działalności diagnostycznej, leczniczej, rehabilitacyjnej i badawczej,
  3) zwiększanie dostępności oraz standardów leczenia,
  4) niwelowanie kryzysów w ochronie zdrowia i profilaktyce zdrowotnej,
  5) zwiększanie świadomości społecznej w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowotnej,
  6) szerzenie wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod leczenia i profilaktyki,
  7) ochrona praw pacjentów oraz reprezentowanie ich interesów,
  8) upowszechnianie zdrowego stylu życia, w tym odżywiania,
  9) upowszechnianie i wspieranie rozwoju takich dziedzin nauki, które ujmują człowieka jako jedność psychofizyczną, zarówno w diagnostyce jak i w terapii.
 2. Nadto celem Fundacji, w tym w nawiązaniu do celu głównego jest:
  1) dobroczynność,
  2) wyrównywanie szans osób i rodzin, w szczególności osób i rodzin dotkniętych różnego rodzaju kryzysami,
  3) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom,
  4) wspieranie i upowszechnianie edukacji, oświaty i wychowania,
  5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  6) wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
  7) wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym propagowanie proekologicznych i odpowiedzialnych postaw, zachowań i rozwiązań szanujących środowisko naturalne,
  8) wspieranie i upowszechnianie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej,
  9) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
  10) wspieranie i upowszechnianie integracji międzynarodowej,
  11) wspieranie i upowszechnianie integracji międzypokoleniowej,
  12) wspieranie i upowszechnianie integracji społecznej,
  13) wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności,
  14) wspierania rozwoju terenów wiejskich,
  15) wspieranie i upowszechnianie rewitalizacji,
  16) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
  17) upowszechnianie i wspieranie wolontariatu oraz postaw filantropijnych,
  18) promowanie polityk rozwoju regionalnego.
 3. Fundacja może realizować swoje cele poprzez:
  1) tworzenie i prowadzenie przychodni i innych placówek leczniczo-rehabilitacyjnych,
  2) tworzenie i prowadzenie placówek terapeutycznych, w tym zajmujących się terapią uzależnień,
  3) tworzenie i prowadzenie ośrodków i punktów poradniczo-konsultacyjnych,
  4) tworzenie i realizowanie autorskich programów leczniczych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych,
  5) prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej,
  6) świadczenie doradztwa psychologicznego, w tym również w formie telefonu zaufania,
  7) świadczenie doradztwa medycznego,
  8) prowadzenie akcji związanych z profilaktyką i diagnostyką mających na celu wczesne wykrywanie chorób,
  9) organizowanie i prowadzenie grup wsparcia,
  10) organizowanie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
  11) doraźne organizowanie i sprawowanie opieki stacjonarnej bądź teleopieki w miejscu zamieszkania nad osobami chorującymi (niesamodzielnymi),
  12) reprezentowanie podopiecznych, pacjentów i ich rodzin,
  13) współpraca ze specjalistami, którym bliskie, w ramach specjalizacji, są cele statutowe Fundacji,
  14) prowadzenie bądź włączanie się w badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk medycznych, włączając badania kliniczne,
  15) prowadzenie bądź włączanie się w badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
  16) prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym inicjowanie i organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, zjazdów, warsztatów, szkoleń, kursów, wykładów, odczytów, konkursów, plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy,
  17) organizowanie koncertów, festiwali, wystaw bądź innych form imprez artystycznych,
  18) organizowanie zajęć korekcyjnych i rozwojowych,
  19) organizowanie opieki nad osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym osobami niepełnosprawnymi i seniorami w formach stacjonarnych bądź dojazdowych,
  20) organizowanie czasu wolnego, w tym organizowanie wycieczek, kółek zainteresowań i klubów,
  21) organizowanie półkolonii lub kolonii bądź innych form wypoczynku,
  22) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
  23) świadczenie pomocy społecznej, w tym udzielanie potrzebującym wsparcia materialnego lub finansowego, w tym pomocy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, leków itp.,
  24) prowadzenie działalności sportowej, w tym inicjowanie i organizowanie zajęć sportowych, zawodów sportowych i innych form rekreacji,
  25) prowadzenie tematycznych serwisów, platform, aplikacji, stron internetowych, videoblogów i transmisji internetowych związanych z działalnością Fundacji,
  26) inicjatywy rozwojowe organizowane i prowadzone stacjonarnie, poprzez Internet oraz inne formy działania i kontaktu na odległość,
  27) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym wydawanie książek, e-booków, audiobooków, czasopism, poradników, broszur, biuletynów, wydawnictw specjalnych, publikacji naukowych, płyt i innych nośników multimedialnych itp.,
  28) prowadzenie działalności stypendialnej,
  29) włączanie w działania Fundacji lokalnych partnerów społecznych (placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, władze samorządowe),
  30) tworzenie, wdrażanie i realizowanie programów aktywizacji zawodowej,
  31) tworzenie miejsc pracy,
  32) organizowanie szkoleń zawodowych,
  33) organizowanie staży, praktyk,
  34) prowadzenie pośrednictwa pracy,
  35) organizowanie różnego rodzaju imprez mających na celu animowanie społeczności lokalnych,
  36) organizowanie wolontariatu,
  37) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania funduszy na bieżącą działalność Fundacji,
  38) sprzedaż przedmiotów uzyskanych z darowizn, w tym poprzez prowadzenie stacjonarnych bądź internetowych sklepów,
  39) wdrażanie polityk rozwoju regionalnego,
  40) podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju regionów, w tym w ramach gminnych, powiatowych lub wojewódzkich programów,
  41) prowadzenie działalności informacyjnej, w zakresie celów Fundacji,
  42) nawiązywanie współpracy z organami administracji centralnej,
  43) nawiązywanie współpracy z podmiotami, instytucjami i osobami, którym bliskie są cele realizowane przez Fundację,
  44) podejmowanie innych działań, które przyczynią się do realizacji celów Fundacji.